14 i 15 styczeń 2011 – SZKOLENIE  ANTYDYSKRYMINACYJNE  PROGRAMU PILOTAŻOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY Z  CYKLU ‚WARSZAWA  RÓŻNORODNA’

.

Program szkolenia:

.

Dzień 1.

8.30 – 9.00                 WPROWADZENIE

Przedstawienie programu szkolenia. Zasady współpracy.

9.00 – 10.30               WYKŁAD

-  definicje dyskryminacji i zjawisk z nią związanych na bazie orzecznictwa sądów krajowych i międzynarodowych,

-  instrumenty ochrony przed dyskryminacją, w tym gwarancje prawne, prawnomiędzynarodowe i ochrona instytucjonalna,

-  sądowe i pozasądowe metody rozstrzygania sporów o dyskryminację.

Dominika Sadowska, koordynatorka projektu dot. opracowania Programu Warszawa Różnorodna

10.30– 10.45              przerwa

10.45– 13.00              WYKŁAD / WARSZTAT

-  identyfikowanie i kwalifikowanie zdarzeń, jako mających charakter dyskryminacyjny,

Wirginia Preis, Zespół Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

-  gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących dyskryminacji,

dr Witold Klaus, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej

-  przyczyny, przejawy i skutki dyskryminacji,

-  dyskryminacja z perspektywy ofiar, sprawców i świadków,

Izabela Podsiadło-Dacewicz – Biuro Edukacji m. st. Warszawa / Michał Pawlęga – Grupa Doradcza Równość Płci

13.00 – 13.45 przerwa

13.45 – 16.00                  WARSZTAT

-  wadliwa komunikacja jako jedna z przyczyn dyskryminacji,

-  style komunikowania się,

-  narzędzia budowania skutecznej komunikacji,

-  strategie przeciwdziałania dyskryminacji w organizacji/ instytucji publicznej.

Izabela Podsiadło-Dacewicz i Michał Pawlęga

16.00 – 16.30 Ewaluacja pierwszego dnia szkolenia.

.

Dzień 2

zajęcia: Izabela Podsiadło-Dacewicz – Biuro Edukacji m. st. Warszawa / Michał Pawlęga – Grupa Doradcza Równość Płci

9.00 – 10.30               WYKŁAD / WARSZTAT

-  postrzeganie samego siebie,

-  tożsamość grupowa – postrzeganie grup, których jestem członkiem.

10.30 – 10.45 przerwa

10.45– 13.00              WARSZTAT

-  postrzeganie innych grup,

-  wpływ uprzedzeń i stereotypów na postrzeganie ludzkiej różnorodności.

13.00 – 13.45 przerwa

13.45 – 16.00             WARSZTAT

-  jak powstają systemy dyskryminacyjne?

-  co możemy zrobić, aby przeciwdziałać dyskryminacji?

16.00 – 16.30 Ewaluacja szkolenia