Zalecenie nr Rec(2006)5

Komitetu Ministrów dla państw członkowskich

Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015

(przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 5 kwietnia 2006

podczas 961 posiedzenia zastępców ministrów)

KOMITET MINISTRÓW

odwołując się do Rezolucji (59)23 z dnia 16 listopada 1959 roku o rozszerzeniu działań Rady Europy w dziedzinach społecznej i kulturalnej;

uwzględniając Rezolucję (96)35 z dnia 2 października 1996r zmieniającą Porozumienie Częściowe w Dziedzinie Spraw Socjalnych i Zdrowia Publicznego, która zrewidowała konstrukcję Porozumienia Częściowego i postanowiła kontynuować, na zmienionych zasadach, zastępujących zasady określone w Rezolucji (59)23, prowadzone dotychczas działania, rozwinięte na mocy tej rezolucji, zwłaszcza w celu integracji społecznej osób niepełnosprawnych dla określenia i przyczyniania się do wdrożenia na szczeblu europejskim modelu spójnej polityki na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem zasad pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i niezależnego życia; przyczyniania się do likwidacji, bez względu na ich charakter, wszelkich barier integracji np. psychologicznych, edukacyjnych, związanych z rodziną, kulturowych, społecznych, zawodowych, finansowych i architektonicznych;

zważywszy, że celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jedności między jej członkami i że do celu tego można dążyć między innymi poprzez przyjęcie wspólnych zasad polityki w zakresie niepełnosprawności mających na celu promowanie ochrony praw politycznych, obywatelskich, społecznych, kulturalnych i edukacyjnych;

mając na uwadze Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (ETS nr 5);

mając na uwadze zasady zawarte w Europejskiej Karcie Społecznej (zrewidowanej) (ETS nr 163), a w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do niezależności, integracji społecznej i uczestniczenia w życiu społeczeństwa;

uwzględniając Standardowe Zasady ONZ wyrównywania szans osób niepełnosprawnych (1993);

uwzględniając Międzynarodową klasyfikację funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF) Światowej Organizacji Zdrowia (2001);

uwzględniając Konwencję nr 159 o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Międzynarodowej Organizacji Pracy (1983) i odpowiadające jej Zalecenie MOP nr 168 o rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (1983);

uwzględniając Zalecenie nr R(92)6 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich dotyczące spójnej polityki wobec osób niepełnosprawnych;

uwzględniając Deklarację Ministrów w sprawie osób niepełnosprawnych „Dążenie do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych jako obywateli”, przyjętą przez Drugą Europejską Konferencję Ministrów odpowiedzialnych za integracyjną politykę na rzecz osób niepełnosprawnych, która odbyła się w Maladze, Hiszpania, w dniach 7-8 maja 2003 roku;

uwzględniając Plan Działań przyjęty podczas Trzeciego Szczytu Głów Państw i Rządów Rady Europy (CM(2005)80 final) w Warszawie w dniu 17 maja 2005 roku, który określa rolę i główne obowiązki Rady Europy na nadchodzące lata;

uwzględniając Zalecenie 1592 (2003) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy „Dążąc do pełnego włączenia osób niepełnosprawnych do życia społecznego”;

potwierdzając powszechność, niepodzielność i współzależność wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz potrzebę zagwarantowania osobom niepełnosprawnym pełnego z nich korzystania bez jakiejkolwiek dyskryminacji;

zważywszy, że – wg szacunków – w Europie osoby niepełnosprawne stanowią około 10-15% ludności, że do głównych przyczyn niepełnosprawności należą choroby, wypadki i warunki powodujące niepełnosprawność wśród osób starszych, oraz że oczekuje się, iż liczba osób starszych i niepełnosprawnych będzie ciągle rosnąć, między innymi z powodu coraz dłuższego trwania życia;

zważywszy, że niepopieranie praw niepełnosprawnych obywateli oraz nie zagwarantowanie im równych szans jest naruszeniem godnośi ludzkiej;

zważywszy, że zapewnianie równych szans członkom wszystkich grup społecznych przyczynia się do zabezpieczenia demokracji i spójności społecznej;

wyrażając przekonanie, że oparte na prawach człowieka podejście do zapewnienia integracji pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie powinno stanowić element każdej polityki na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym;

podkreślając potrzebę włączenia zagadnień niepełnosprawności do działań podejmowanych we wszystkich sektorach poprzez spójną politykę i skoordynowane działania;

wyrażając uznanie dla pracy Komitetu Rady Europy ds. Rehabilitacji i Integracji Osób Niepełnosprawnych (CD-P-R) przy opracowaniu Planu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

podkreślając znaczenie nawiązywania stosunków partnerskich z organizacjami pozarządowymi osób niepełnosprawnych we wdrażaniu Planu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych i w dalszych działaniach w tym zakresie;

zaleca, by rządy państw członkowskich, z należytym uwzględnieniem swoich odpowiednich struktur krajowych, regionalnych lub lokalnych, jak również odpowiednich obowiązków:

a. włączyły jako właściwe dla ich polityki, legislacji i praktyki zasady oraz wdrożyły działania określone w Planie Działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszeniajakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015, zgodnie z jego tekstem załączonym do niniejszego zalecenia;

b. promowały wdrażanie i stosowanie Planu Działań Rady Europy na lata 2006-2015 w obszarach, które nie leżą bezpośrednio w gestii władz publicznych, a w których jednak władze te mają pewne uprawnienia lub mogą odegrać pewną rolę;

c. zapewniły w tym celu możliwie najszersze upowszechnianie niniejszego zalecenia wśród wszystkich zainteresowanych stron, na przykład poprzez kampanie podnoszące świadomość i współpracę z sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim, a w szczególności z organizacjami pozarządowymi osób niepełnosprawnych.