Bibliografia

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (ETS nr 5);

Europejska Karta Społeczna (ETS nr 35) i Europejska Karta Społeczna (zrewidowana) (ETS nr 163);

Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego (ETS nr 48), Protokół do Europejskiego Kodeksu Zabezpieczenia Społecznego (ETS nr 48A), Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego (zrewidowany) (ETS nr 139);

Konwencja o ochronie praw człowieka oraz godności istoty ludzkiej w odniesieniu do biologii i medycyny (Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie) (ETS nr 164);

Europejska Konwencja Dziedzictwa Architektonicznego (ETS nr 121);

Konwencja Krajobrazowa (ETS nr 176);

Strategia na rzecz spójności społecznej” przyjęta w dniu 12 maja 2000 roku przez Europejski Komitet ds. Spójności Społecznej;

Zalecenie nr R(86)18 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie Europejskiej Karty „Sport dla wszystkich: osoby niepełnosprawne”;

Zalecenie nr R(92)6 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie spójnej polityki wobec osób niepełnosprawnych;

Rezolucja ResAP(95)3 w sprawie karty oceny zawodowej osób niepełnosprawnych;

Zalecenie nr R(96)5 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie godzenia pracy z życiem rodzinnym;

Zalecenie nr R(98)3 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie dostępu do szkolnictwa wyższego;

Zalecenie nr R(98)9 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie zależności;

Zalecenie nr R(99)4 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie ochrony prawnej osób dorosłych z ograniczoną zdolnością prawną;

Zalecenie nr Rec(2001)12 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie dostosowania usług opieki zdrowotnej do zapotrzebowania na usługi ochrony zdrowia osób w sytuacjach marginalnych;

Zalecenie nr Rec(2001)19 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie uczestnictwa obywateli w lokalnym życiu publicznym;

Zalecenie nr Rec(2002)5 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie ochrony kobiet przed przemocą;

Zalecenie nr Rec(2003)3 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji politycznych i publicznych;

Zalecenie nr Rec(2003)19 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie poprawy dostępu do praw socjalnych;

Zalecenie nr Rec(2004)10 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie ochrony praw człowieka oraz godności osób z zaburzeniami psychicznymi;

Zalecenie nr Rec(2004)11 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie norm prawnych, operacyjnych i technicznych głosowania drogą elektroniczną;

Zalecenie nr R(2004)15 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie elektronicznego zarządzania;

Zalecenie nr Rec(2005)5 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie praw dzieci mieszkających w instytucjach opiekuńczych;

Rezolucja nr ResAP(2001)1 Komitetu Ministrów Rady Europy dotycząca wprowadzenia zasad uniwersalnego projektowania do programów nauczania wszystkich zawodów związanych z tworzeniem środowiska budowlanego;

Rezolucja nr ResAP(2001)3 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie dążenia do pełnej integracji obywatelskiej osób niepełnosprawnych poprzez stosowanie technologii ułatwiających uczestniczenie takich osób w życiu społecznym;

Rezolucja nr ResAP(2005)1 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie zabezpieczenia niepełnosprawnych dorosłych i dzieci przed wykorzystywaniem;

Zalecenie nr 1185 (1992) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie polityki w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

Zalecenie nr 1418 (1999) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie ochrony praw człowieka i godności osób nieuleczalnie chorych i umierających;

Zalecenie nr 1560 (2002) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ‘W kierunku podejmowania wspólnych wysiłków na rzecz leczenia uszkodzenia rdzenia kręgowego”;

Zalecenie nr 1592 (2003) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy „W kierunku społecznego włączenia osób niepełnosprawnych do życia społecznego”;

Zalecenie nr 1598 (2003) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy „Ochrona języków migowych w państwach członkowskich Rady Europy”;

Zalecenie nr 1601 (2003) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie poprawy losu opuszczonych dzieci znajdujących się w instytucjach opiekuńczych;

Zalecenie nr 1698 (2005) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie praw dzieci znajdujących się w instytucjach ;

Rezolucja nr 216 (1990) Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (obecnie: Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy CLRAE) (Kongres)) w sprawie rehabilitacji i integracji osób niepełnosprawnych – rola władz lokalnych;

Zalecenie Kongresu nr 129 (2003) i Rezolucja Kongresu nr 153 (2003) w sprawie zatrudnienia i grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji;

Zrewidowana Europejska Karta uczestnictwa osób młodych w życiu regionalnym i lokalnym (Kongres), 21 maja 2003 roku;

Końcowa Deklaracja przyjęta przez Szefów Państw i Rządów państw członkowskich Rady Europy w czasie Drugiego Szczytu Rady Europy (Strasburg, październik 1997 rok), którzy uznali, że „spójność społeczna jest jedną z najważniejszych potrzeb rozszerzonej Europy i powinna być wdrażana jako niezbędna uzupełniająca forma promowania praw i godności człowieka”;

Deklaracja Końcowa przyjęta na Konferencji Rady Europy na Malcie w sprawie dostępu do praw społecznych, 14-15 listopada 2002 roku;

Wystąpienie Komisarza Praw Człowieka Rady Europy;

Konwencja Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych (1989);

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych Narodów Zjednoczonych (1966);

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych Narodów Zjednoczonych (1966);

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych (1948);

Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych ONZ (1993);

Stanowisko oraz ramowy plan działania w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych, UNESCO, Salamanka (1994);

Międzynarodowy Plan Działania Wobec Problemów Starzenia się, przyjęty przez Drugie Światowe Zgromadzenie Poświęcone Problemom Starzenia się, Madryt, 8–12 kwietnia 2002 roku;

Regionalna Strategia Wdrażania Madryckiego Międzynarodowego Planu Działania Wobec Problemów Starzenia się przyjętego przez Komisję Gospodarczą Narodów Zjednoczonych (2002) do przedstawienia na Europejskiej Konferencji Ministerialnej poświęconej problemom starzenia się, Berlin, 11-13 września 2002 roku;

Międzynarodowa klasyfikacja uszkodzeń, niepełnosprawności i upośledzeń (ICIDH) Światowej Organizacji Zdrowia (1980);

Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF) Światowej Organizacji Zdrowia (2001);

Konwencja nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych (1983), i odpowiadające jej Zalecenie MOP nr 168, (1983);

Rezolucja Rady i Ministrów Edukacji z dnia 31 maja 1990 roku w sprawie integracji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w powszechnym systemie edukacji;

Komunikat Komisji ds. Równych Szans Osób Niepełnosprawnych: Nowa Strategia Wspólnoty Europejskiej w zakresie Niepełnosprawności (COM(96) 406 final);

Rezolucja Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich (spotykających się w ramach Rady) z dnia 20 grudnia 1996 roku w sprawie równości szans osób niepełnosprawnych;

Zalecenie Rady z dnia 4 czerwca 1998 roku w sprawie karty parkingowej osób niepełnosprawnych (98/376/EC);

Rezolucja Rady z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie równych szans w zatrudnieniu dla osób niepełnosprawnych (1999/C 186/02);

Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Społeczno-Ekonomicznego oraz Komitetu Regionów: W kierunku Europy Wolnej od Barier dla Osób Niepełnosprawnych (COM(2000) 284 final);

Dyrektywa Rady (2000/78/EC) z dnia 27 listopada 2000 roku ustanawiająca ogólne warunki ramowe w zakresie zatrudnienia i pracy;

Decyzja Rady (2000/750/EC) z dnia 27 listopada 2000 roku ustanawiająca wspólnotowy program działania w zakresie zwalczania dyskryminacji (2001-2006);

Decyzja Rady (2001/903/EC) z dnia 3 grudnia 2001 roku ustanawiająca rok 2003 Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych;

Rezolucja Rady z dnia 6 lutego 2003 roku „e-Dostępność” (dostępność elektroniczna) – poprawienie dostępu osób niepełnosprawnych do społeczeństwa opartego na wiedzy (2003/C 39/03);

Rezolucja Rady z dnia 5 maja 2003 roku w sprawie równych szans niepełnosprawnych uczniów i studentów w edukacji oraz szkoleniu (2003/C 134/04);

Rezolucja Rady z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie dostępności dla osób niepełnosprawnych infrastruktury kulturalnej i działalności kulturalnej (2003/C 134/05);

Rezolucja Rady z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie promowania zatrudnienia i społecznej integracji osób niepełnosprawnych (2003/C 175/01);

Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomicznego i Społecznego oraz Komitetu Regionów: e-Dostępność (dostępność elektroniczna) (COM(2005) 425 final);

Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomicznego i Społecznego oraz Komitetu Regionów: Wdrażanie, wyniki i ogólna ocena Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003 (COM(2005) 486 final);

Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomicznego i Społecznego oraz Komitetu Regionów: Sytuacja osób niepełnosprawnych w rozszerzonej Unii Europejskiej: Europejski Plan Działań 2006-2007 (COM(2005) 604 final);

Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomicznego i Społecznego oraz Komitetu Regionów: Równe szanse dla osób niepełnosprawnych: Europejski Plan Działań (COM(2003) 650 final);

Deklaracja Madrycka „Niedyskryminacja oraz pozytywne działanie jako droga do integracji społecznej” przyjęta w czasie Europejskiej Konferencji Organizacji Pozarządowych, Madryt, marzec 2002;

Deklaracja Barcelońska „Miasto i Niepełnosprawni” (1995);

Deklaracja Europejskich Partnerów Społecznych o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Kolonia, maj 1999 rok);

Deklaracja Partnerów Społecznych na Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych – Promowanie równych szans i dostępu osób niepełnosprawnych do zatrudnienia, 20 stycznia 2003 roku;

Dokument Europejskiego Ruchu na rzecz Niepełnosprawnych dla Drugiej Europejskiej Konferencji Rady Europy na temat niepełnosprawności „Od słów do czynów” przyjęty przez Europejskie Forum Organizacji Pozarządowych 8 kwietnia 2003 roku w Madrycie.