Sprawozdanie ze spotkania Koalicji na Rzecz Równych Szans w dniu 26 kwietnia 2012 r. w Warszawie
W dniu 26 kwietnia br. w Warszawie odbyło się spotkanie Koalicji na Rzecz Równych Szans, w którym
udział wzięło ponad trzydziestu przedstawicieli i przedstawicielek organizacji zrzeszonych w Koalicji.
W pierwszej części spotkania przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego
(koordynatora Koalicji) – Karolina Kędziora przedstawiła działania, jakie Koalicja podjęła od
ostatniego spotkania. Wśród tych działań wyróżniono między innymi:

•Apel Koalicji do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwiększenia środków budżetowych na
działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z jego nowymi kompetencjami w
zakresie przeciwdziałania dyskryminacji;

•Apel Koalicji do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyśpieszenia ratyfikacji Konwencji ONZ
o Prawach Osób Niepełnosprawnych;

• Spotkanie w dniu 1 lutego br. z nową Pełnomocniczką Rządu do Spraw Równego

Traktowania, Agnieszką Kozłowską – Rajewicz, podczas którego poruszano takie tematy jak,
m.in.: braki w ustawie równościowej czy brak promocji przepisów antydyskryminacyjnych.
Na szczególną uwagę zasługuje złożenie przez PTPA w ramach działalności Koalicji – skargi do Komisji
Europejskiej – w sprawie niepełnej implementacji przepisów dyrektyw antydyskryminacyjnych do
polskiego porządku prawnego, w wyniku, czego KE zwróciła się do władz RP z prośbą o wyjaśnienie
tej kwestii do dnia 10 maja br.

Gościem spotkania była także przedstawicielka Biura Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego
Traktowania – dr Monika Ksieniewicz, która omówiła aktualne działania Biura Pełnomocniczki oraz
priorytetowe zadania, które będą realizowane w przyszłości. Pani Ksieniewicz zwróciła uwagę m.in.
na to, iż Pełnomocniczka dostrzega braki obecnej ustawy równościowej oraz potrzebę nowelizacji
ustawy.

Biuro Pełnomocniczki jest również w trakcie przygotowań do opracowania Krajowego Programu na
Rzecz Równego Traktowania. W związku, z czym w dniach 21 – 25 maja br. w Biurze Pełnomocniczki
będą miały miejsce konsultacje eksperckie dotyczące wspomnianego Programu.

Druga część spotkania poświęcona była prezentacji oraz dyskusji na temat opracowanego przez
Koalicję projektu ustawy nowelizującej ustawę o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej
w zakresie równego traktowania.

Postulaty zmian wspomnianej ustawy, opracowane przez zespół roboczy prawników Koalicji dotyczą
głównie:
Otwarcia katalogu przesłanek dyskryminacji poprzez dodanie zwrotu „w szczególności” oraz
dodanie przesłanki tożsamości płci;

Doprecyzowania zakresu obowiązującej ustawy w zakresie podmiotów zobowiązanych do
przestrzegania przepisów ustawy oraz podmiotów chronionych;

Zdefiniowania dyskryminacji wielokrotnej;

Doprecyzowania zgodnie z wymogami dyrektyw europejskich zakazu dyskryminacji
w zakresie opieki i zabezpieczenia społecznego oraz edukacji w tym oświaty i szkolnictwa
wyższego;

Usunięcia wyjątków dotyczących mediów (problem dot. między innymi seksistowskich
reklam) oraz usunięcia wyjątku o swobodzie umów bez względu na płeć, rasę i pochodzenie
etniczne;

Usunięcia wyjątku w zakresie szkoleń zawodowych i podejmowania działalności zawodowej
z uwagi na obiektywne okoliczności;

Doprecyzowania, że dyskryminacja ze względu na ciążę to dyskryminacja bezpośrednia;

czy

Doprecyzowania środków ochrony, poprzez ich enumeratywne wskazanie.
Podczas dyskusji nad powyższym projektem ustawy, podjęto decyzję, iż członkowie organizacji
zrzeszonych w Koalicji mogą do dnia 15 maja przesyłać propozycje zmian konkretnych przepisów.

Dużą część spotkania poświęcono również dyskusji nad działaniami rzeczniczymi odnośnie do
projektu ustawy oraz nad sposobami przedłożenia projektu w Parlamencie. W kwestii tej ustalono
między innymi, iż projekt ustawy należy przedstawić Prezydentowi RP i w tym celu do końca czerwca
br. zorganizować spotkanie z Panią Minister Ireną Wóycicką.

Ponadto uczestnicy spotkania podkreślili konieczność podejmowania działań rzeczniczych wśród
wszystkich podmiotów parlamentarnych (kluby poselskie, parlamentarne, Parlamentarna Grupa
Kobiet, Parlamentarny zespół ds. osób niepełnosprawnych itd.), także poprzez udział w komisjach
i podkomisjach sejmowych oraz senackich. Podjęto także decyzje odnośnie wystosowania do
wspomnianych podmiotów pisma dotyczącego projektu ustawy przygotowanej przez Koalicję.