SPRAWOZDANIE ZA ROK 2011 SKŁADANE NA RZECZ MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

Sprawozdanie merytoryczne:

1)        nazwa fundacji – Fundacja TPSW

siedziba i adres – Żabińskiego 16-26, Warszawa

data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 26 października 2010

numer KRS 367682

REGON – 142630171

NIP – 951-23-25-856

 

2)        Dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania)

Marek Sołtys – Prezes zarządu – zam. Ul. Żabińskiego 16 – 26 Warszawa

 

3)        Cele statutowe fundacji:

 

 1. Inicjowanie i wspieranie działań w zakresie zmiany  wizerunku osób z niepełnosprawnością, szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością.
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnością ruchową zwłaszcza poruszających się na wózkach inwalidzkich, oraz wszelkim barierom (społecznym, prawno-administracyjnym, architektonicznym, itd.) dzielącym społeczeństwo na sprawnych i niepełnosprawnych.
 4. Wspieranie i prowadzenie działań w celu udostępniania miejsc i środków transportu dla osób na wózkach.
 5. Inicjowanie i wspieranie działań w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela.
 6. Wspieranie osób niepełnosprawnych, szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich w realizacji ich dążeń do samodzielnej egzystencji i odpowiedniego miejsca zamieszkania, np. program mieszkań chronionych czy dom  osób poruszających się na wózkach.
 7. Inicjowanie, rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na pełne uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie, począwszy od życia codziennego, poprzez naukę i aktywizację zawodową i społeczną aż do dostępu do dóbr nauki, kultury i sztuki.
 8. Wspieranie osób niepełnosprawnych, szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich w realizacji ich działań z zakresu  nauki, sportu, oświaty, kultury, rehabilitacji zawodowej i społecznej i pełnego ich uczestnictwa w tych dziedzinach.
 9. Wspieranie twórczości i działalności artystycznej osób poruszających się na wózkach mających problemy z poruszaniem się.
 10. Wspieranie zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i dobroczynności, ze szczególnym uwzględnieniem działania na rzecz np. programu osobistego asystenta, psa asystującego, itp.
 11. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii oraz rozwiązań w dziedzinach ważnych dla osób mających problemy z poruszaniem się.
 12. Wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i rządowych w kraju i za granicą, których celem statutowym jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 13. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 

 

 

4)        Opis głównych zdarzeń w działalności fundacji w 2011 roku:

 

Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza działało jako organizacja nieformalna od lutego 2010 roku do 25 października 2010, zaś od 26 października jako Fundacja TPSW (26.10.2010 uzyskanie KRS).

 

TPSW zaangażowało się w następujące akcje:

 

1.Akcja Dostępnej Przestrzeni Miejskiej:

a) Akcja Trakt Królewski – rampy

- 15 ramp (rok 2010)

b) Akcja krawężniki

Wskazanie kilkunastu miejsc z barierami – większość zostało poprawionych

c) Wskazywanie miejsc przyjaznych w Warszawie – zgłaszanie do niepełnosprawnik.pl

d) współpraca z mapą barier (SISKOM)

 

2.Komunikacja miejska:

a) Metro Warszawskie

- spotkania z przedstawicielami władz Warszawy i Zarządu Transportu Miejskiego dotyczących udostępnienia metra osobom poruszającym się na wózkach

b) konferencje dotycząca komunikacji miejskiej w Warszawie (TPSW i Fundacja MaMa)

c) 2011.01.07 Konsultacje z PKP w sprawie dworców i ich remontów przed Euro 2012

d) 2011.01.14 Rozmowy z ZTM na temat informacji o niedostępności przystanków i zmianach w taborze.

 

3.Działalność społeczno-informacyjna:

a) udział w komisjach KDS:

- do spraw osób z niepełnosprawnością,

- przeciwdziałania ludzkiej dyskryminacji w BPS,ul.Niecała 2 (KDS przeciw wykluczeniu)

- KDS ds. mieszkań chronionych

 

b) Działania:

- 2011.01.04 Prowadzenie prelekcji na temat psów asystujących i sytuacji osób z niepełnosprawnością w Akademii Czterech Łap w Łodzi

- 2011.01.14/15 Szkolenie antydyskryminacyjne

- 2011.01.17 Stołek 2010 – nagroda wręczona w plebiscycie internautów i dziennikarzy.

- 2011.01.18 oraz 2011.01.25 Spotkania z Biurem Polityki Społecznej, przedstawicielami władz Warszawy i architektami na temat mieszkania treningowego przy ulicy Powązkowskiej 44. Warszawa przyjęła propozycję prezentowaną przez TPSW.

- 2011.02.08 Referat w KDS dla organizacji pozarządowych na temat dyskryminacji osób z niepełnosprawnością ruchową.

- 2011.02 Audyt Teatrów Warszawskich przy współpracy Instytutu Teatralnego

- 2011.02.22 Spotkanie ze stołecznym konserwatorem zabytków ws. Powiśla i mostu Poniatowskiego (w 2012 roku zostały zlikwidowane bariery na moście Poniatowskiego)

- 2011.02.24 Konferencja w Instytucie Teatralnym ws. Warszawskich spotkań teatralnych z udziałem dyrektora biura kultury urzędu m.st. Warszawy, dyrektora Instytutu Teatralnego i inni.

- 2011.02.25 Uczestnictwo w Warsztatach Kultury w Lublinie.

- 2011.03.03 Konferencja Polityka Miejska z zaproszenia Prezydenta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka

- 2011.03.10 Zakończenie akcji dotyczącej osób z problemem wzorku, zakończona zamontowanie metalowych bąbli na peronach i żółtych pasów na stopniach.

- 2011.03.11 Konferencja „Jak nie DPS to co?”- przedstawienie projektu TPSW dot. Mieszkań wspomaganych

- 2011.03.17 Spotkanie konsultacyjne dot. Starówki i Ratusza; zatwierdziliśmy wspólnie z Konserwatorem Zabytków i innymi organizacjami plan rewitalizacji Starówki dla UNESCO.

- 2011.03.19 Zakończenie edycji akcji „Psia Kupka”.

- 2011.03.21 Szprycha 2010 – konferencja TPSW, wręczenie nagród Pani Prezydent Hannie Gronkiewicz Waltz za przyjazną komunikację miejską, Maćkowi Nowakowi za pracę na rzecz dostępności teatrów oraz Wojciechowi Karpieszukowi za prospołeczne artykuły i częste opisywanie sytuacji osób z niepełnosprawnością. Podziękowaliśmy też restauratorom i właścicielom lokali, którzy zaadaptowali je do naszych potrzeb.

- 2011.03.29 Konferencja na temat sytuacji dzieci osób z niepełnosprawnością Parlamentarnego Zespołu ds. osób niepełnosprawnych.

- 2011.04.02 Konferencja na temat ulg w podatkach, prawach i obowiązkach osób posiadających psy asystujące i psy przewodniki.

- 2011.04.11 Spotkanie w Ratuszu dotyczące podpisanie przez Warszawę deklaracji Barcelońskiej na wniosek TPSW.

- 2011.04.29 Konferencja Seminar On Disabilities z udziałem przewodniczącego Human Right w Zatoce Perskiej, dyrektora uczelni Łazarski, ministra ds. osób niepełnosprawnych Jarosława Dudy, przedstawiciela biura rzecznika praw obywatelskich, posła Marka Plury i Prezesa TPSW.

- 2011.05.05 Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością i nasz happening teatralny

- 2011.05.09 Akcja „Poniatoszczak” wraz z SISKOM i Zielonym Mazowszem, prezentująca bariery na moście.

- 2011.05.14 Seminarium na rzecz współpracujących i udział w wykładach Akademii Psa i Kota Łódź.

- 2011.05.17 Akcja na Emilii Plater. W trakcie remontu stworzono kilka niedogodności, które poprawiono po naszej interwencji. Wnioskujemy o pozostawienia przejścia tymczasowego jako stałego (wniosek 2012)

- 2011.05.18 Wystawa sprzętu rehabilitacyjnego i prezentacja organizacji zajmujących się tematyką OzN

- 2011.05.21 Stanowisko na dniach SGGW, prezentacje umiejętności psów asystujących.

- 2011.05.24 Akcja dot. Placu na Rozdrożu

- 2011.05.31 Wybory 2011. Przeprowadzono rozmowy na temat tego co już zostało zmienione. TPSW uważa, że obecnie przeprowadzane wybory są dyskryminujące dla osób z niepełnosprawnością.

- 2011.05.31 Spotkanie na temat współpracy TPSW i Pomóżmy Razem, podpisanie umowy

- 2011.06.02 Spotkanie z przedstawicielami przewoźników kolejowych. Propozycja przedstawienia oznakowani na wagonach.

- 2011.06.07 Forum Warszawskich organizacji pozarządowych

- 2011.06.08 Audyt Ogrodu Zoologicznego, nagranie filmu z udziałem pana dyrektora Andrzeja Kruszewicza. Po rozmowach pan dyrektor uwzględnił nasze uwagi i kilkanaście miejsc na terenie ogrodu zoologicznego zostało dostosowane lub będzie dostosowane w 2012 (zrobiono)

- 2011.06.16 Konsultacje z ZDM:

1) TPSW zgłosiło protest co do propozycji nie remontowania podnośników

2) Zdecydowanie skrytykowaliśmy pomysł używania podwójnych szyn rynnowych albowiem nie rozwiązuje to problemów osób poruszających się na wózkach.

- 2011.06.21 Konsultacje ZDM w sprawie wymiany nawierzchni chodników na Alejach Jerozolimskich (propozycje uwzględniono, nawierzchnia została wymieniona)

- 2011.07.01 Oficjalne rozpoczęcie współpracy z Pomóżmy Razem.

- 2011.07.12 Przegląd kładek na ulicy Ostrobramskiej, sporządzenie raportu i przedstawienie go miastu.

- 2011.07.15 – 2011.08 Robienie wywiadów na terenie całej Polski oraz kręcenie filmu przygotowującego do publikacji, prezentującej aktywne osoby z niepełnosprawnością. Przygotowano 6 filmów.

- 2011.08.17 Europejski Pawilon Wolontariatu-prowadzimy własne stanowisko oraz prelekcje na temat sytuacji osób z niepełnosprawnością w Polsce.

- 2011.08.18 Seminarium na temat przełamywania barier w ramach norweskich grantów.

- 2011.08.22 Akcja ZTM „Przyjacielu ustąp miejsca”, którą wspieramy.

- 2011.08.28 Trzecia Parada Labradorów (jesteśmy współorganizatorem)

- 2011.09.01 Akcja Stołeczna „Uratuj jerzyki – odgryź się komarom”

- 2011.09.06 Panel dyskusyjny organizacji międzynarodowej Habitat For Humanity, na którym prezentowaliśmy projekt „Alternatywa dla DPS”

- 2011.09.13 Rozpoczęcie programu edukacyjnego – program składający się z 48 wykładów w szkołach na terenie województwa mazowieckiego + sześciu wykładach w szkołach wyższych + wzięcie udziału w kilku imprezach typu Festiwal Sztuk Integracji.

- 2011.09.17 Szósta edycja OFIP – Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych – braliśmy udział w nagraniach spotu reklamowego oraz posiadaliśmy własne stanowisko.

- 2011.11.07 Przegląd wszystkich podnośników na wiaduktach  – akcja TPSW i Zielonego Mazowsza. W raporcie stwierdziliśmy, że działało aż 12% urządzeń.

- 2011.11.22 Czwarte spotkanie ogólnopolskiej koalicji na rzecz równych szans.

- 2011.11.24 Spotkanie studentów Uczelni Łazarskiego

- 2011.11.28 Zakończenie akcji edukacyjnej „Kaleka czy COOL-awy”

- 2011.11.30 Konferencja TPSW. Prezentacja limitowanego kalendarza 2012 oraz wernisaż wystawy zdjęć do kalendarza produkcji Andrzeja Wiktora. Podczas konferencji europoseł Wojciech Olejniczak w imieniu przewodniczącego Parlamentu Europejskiego wręczył Markowi Sołtysowi Europejską Nagrodę Obywatelską.

- 2011.12.02 Wiecha w budynku gdzie powstaje pierwsze mieszkanie chronione zgodnie z koncepcją TPSW. W spotkaniu udział wzięli: Prezydent m.st. Warszawy, burmistrz Żoliborza, architekci i inni.

- 2011.12.11 Konferencja TPSW, prezentacja publikacji „Kaleka czy COOL-awy”

 

4.Filmy:

- o psach asystujących

- film prezentujący drogę z mostu Poniatowskiego na Powiśle (poruszając się na wózku)

- film o absurdach na Powiślu

- film o moście Poniatowskiego

- Emilii Plater dla rowerzystów i kulawych

- Rozdroże bez barier

- Ostrobramska z przeszkodami

- Film o Polskim Busie

- Film prezentujący Grażynę Łapińską (wokalistka)

- Film prezentujący Annę Małgorzatę Radziszewską (tancerka na wózku)

- Film prezentujący Dominika Rymera (rugbyste na wózku)

- Film prezentujący Ewę Kaczmarczyk (jedną z najlepszych handbikerek w Polsce i Europie)

- Film prezentujący Jędrzej Jaxa-Rożen (Polskiego pilota poruszającego się na wózku)

- Film „backstage” prezentujący powstawanie kalendarza

- Film Kalendarz 2012 (emitowany w wielu mediach)

- Film Kaleka czy COOL-awy

- Nowy film o TPSW

- Film o ZOO

5.Działalność na rzecz mieszkań wspomaganych

- konsultacje

- prace na rzecz treningowego mieszkania chronionego, ul. Powązkowska 44 – plany i konsultacje

- działanie w KDS przy biurze Polityki Społecznej (pod koniec roku Marek Sołtys przejął przewodnictwo w Komisji)

6.Na rzecz asystenta osobistego osoby niesamodzielnej

7.Działalność na rzecz dyskryminacji osób z niepełnosprawnością

- Spotkania: dla studentów na Uniwersytecie Łazarskiego, w Instytucie Psychologii, w Łodzi, w Lublinie, wykłady z cyklu Sztuka Integracji oraz wykłady dla słuchaczy centrum kształcenia w Konstancinie.

8.Działalność na rzecz propagowania psa asystującego

a) 26 pokazów psów asystujących ( + 48 związanych z programem edukacyjnym)

b) współpraca z akcją Pomóżmy Razem

c) udział w III Paradzie Labradorów w Warszawie

9.Działania na rzecz zmiany wizerunku osób z niepełnosprawnością

a) Meetingi i Happeningi z okazji:

- działania na rzecz teatrów

- spotkań w CKI w Konstancinie

- Festiwalu Sztuki Integracji

- Akademii Czterech Łap w Łodzi

- Prezentacja filmów z roku 2010 i 2011.

10.Prowadzenie strony Internetowej dotyczącej działalności i tematyki osób z niepełnosprawności www.tpsw.pl

 

 

5)        Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

- nie dotyczy: fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

 

6)        Odpisy uchwał zarządu fundacji (odpisy uchwał Rady i Zarządu Fundacji za rok 2011 – w załącznikach):

- umowa o zmianie banku (w załączeniu)

- umowa o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na rok 2010 (w załączeniu)

- umowa o reprezentowaniu rady (w załączeniu)

- opinia o pracy zarządu (w załączeniu)

- zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok 2010 (w załączeniu)

- uchwała o przyjęciu nowego członka rady (w załączeniu)

- uchwała o przekazaniu środków celowych na cele statutowe (w załączeniu)

 

 

7)        Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł,

 

STRUKTURA PRZYCHODÓW:

Przychody z działalności statutowej, na które składają się:

220.690,49 PLN

1. darowizny od osób prawnych

10.000,00 PLN

2. darowizny od osób fizycznych

7.671,00 PLN

3. dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na które składają się:

203.019,49 PLN

 • Dotacja z MCPS umowa nr 42/154/11 „program edukacyjny”

84.930,84 PLN

 • Dotacja z MCPS umowa nr 41/153/11 „program dzień osób z niepełnosprawnością”

55.742,94 PLN

 • Dotacja z MCPS umowa nr 207/438/11 „program publikacja”

62.345,71 PLN

Przychody finansowe:

36,69 PLN

 

W 2011 roku Fundacja TPSW nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych i nie prowadziła działalności gospodarczej.

 

8)        Informacje o poniesionych kosztach na:

a) realizację celów statutowych,

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),

c) działalność gospodarczą,

d) pozostałe koszty,

 

STRUKTURA KOSZTÓW:

Koszty realizacji zadań statutowych, na które składają się: 215.605,29 PLN
 • z dotacji MCPS umowa nr 42/154/11 „program edukacyjny”
84.930,84 PLN
 • z dotacji MCPS umowa nr 41/153/11 „program dzień osób z niepełnosprawnością”
55.742,94 PLN
 • z dotacji MCPS umowa nr 207/438/11 „program publikacja”
62.345,71 PLN
 • ze środków własnych
12.585,80 PLN
Koszty administracyjne, na które składają się: 4.787,54 PLN
 • Zużycie materiałów i energii:
 2.561,32 PLN
 • Usługi obce
 2.028,22 PLN
 • Podatki i opłaty
198,00 PLN
Pozostałe koszty operacyjne: 427,55 PLN
Koszty finansowe: 342,30 PLN
Podatek dochodowy od dochodów wydatkowanych przez podatników na inne cele niż statutowe: 79,00 PLN

 

W 2011 roku Fundacja TPSW nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych i nie prowadziła działalności gospodarczej.

 

 

9)        dane o:

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

- nie dotyczy

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

- nie dotyczy

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,

- nie dotyczy

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,

 

Kwota wydatków z tytułu umów cywilnoprawnych wynosi: 75.850,00 zł.

 

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,

- nie dotyczy

 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku na 31.12.2011:

 

 • Rachunek główny w Credit Agricole :

 648,72 PLN

 • Rachunek pomocniczy w Credit Agricole program „dzień osób z niepełnosprawnością”:

7,41 PLN

 • Rachunek pomocniczy w Credit Agricole program „publikacja”:

3,24 PLN

 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,

- nie dotyczy

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,

- nie dotyczy

i) nabytych pozostałych środkach trwałych,

- nie dotyczy                     

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 659,67 zł.

Kwota zobowiązań na dzień 31/12/2011 wynosi: 174,17 zł.

 

10)   Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,

 

Prowadzono działalności zleconą przez podmioty samorządowe w postaci realizacji zadań publicznych wspieranych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, zgodnie z umowami:

 • umowa nr 42/154/11 „program edukacyjny” kwota przychodów jak i kosztów dot. programu wynosi: 84.930,84 zł.
 • umowa nr 41/153/11 „program dzień osób z niepełnosprawnością” kwota przychodów jak i kosztów dot. programu wynosi: 55.742,94 PLN
 • umowa nr 207/438/11 „program publikacja” kwota przychodów jak i kosztów dot. programu wynosi: 62.345,71 PLN

 

 

11)   Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych

 

Na dzień 31/12/2011 Fundacja TPSW posiała zobowiązanie podatkowe w kwocie 79 zł. z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8). Z tytułu podatku chodowego od osób prawnych Fundacja TPSW złożyła za 2011 rok deklarację CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O i CIT-D dnia 30/03/2012 oraz korektę CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O i CIT-D dnia 11/06/2012 do Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów.

 

Z tytułu podatku chodowego od osób fizycznych Fundacja TPSW złożyła za 2011 rok deklarację PIT-4R do Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów oraz deklaracje PIT-11 do poszczególnych Urzędów Skarbowych podatników dot. pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwota podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 naliczona i opłacona wynosiła 10.925,00 zł.

 

 

 

Załączniki:

 1. umowa o zmianie banku (w załączeniu)
 2. umowa o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na rok 2010 (w załączeniu)
 3. umowa o reprezentowaniu rady (w załączeniu)
 4. opinia o pracy zarządu (w załączeniu)
 5. zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok 2010 (w załączeniu)
 6. uchwała o przyjęciu nowego członka rady (w załączeniu)
 7. uchwała o przekazaniu środków celowych na cele statutowe (w załączeniu)