Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010, sporządzone 2011-06-30:

1)        nazwa fundacji – Fundacja TPSW

siedziba i adres – Żabińskiego 16-26, Warszawa

data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 26 października 2010

numer KRS 367682

REGON – 142630171

NIP – 951-23-25-856

 

2)        Dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania)

Marek Sołtys – Prezes zarządu – zam. Ul. Żabińskiego 16 – 26 Warszawa

 

3)        Cele statutowe fundacji:

 

 1. Inicjowanie i wspieranie działań w zakresie zmiany  wizerunku osób z niepełnosprawnością, szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością.
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnością ruchową zwłaszcza poruszających się na wózkach inwalidzkich, oraz wszelkim barierom (społecznym, prawno-administracyjnym, architektonicznym, itd.) dzielącym społeczeństwo na sprawnych i niepełnosprawnych.
 4. Wspieranie i prowadzenie działań w celu udostępniania miejsc i środków transportu dla osób na wózkach.
 5. Inicjowanie i wspieranie działań w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela.
 6. Wspieranie osób niepełnosprawnych, szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich w realizacji ich dążeń do samodzielnej egzystencji i odpowiedniego miejsca zamieszkania, np. program mieszkań chronionych czy dom  osób poruszających się na wózkach.
 7. Inicjowanie, rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na pełne uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie, począwszy od życia codziennego, poprzez naukę i aktywizację zawodową i społeczną aż do dostępu do dóbr nauki, kultury i sztuki.
 8. Wspieranie osób niepełnosprawnych, szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich w realizacji ich działań z zakresu  nauki, sportu, oświaty, kultury, rehabilitacji zawodowej i społecznej i pełnego ich uczestnictwa w tych dziedzinach.
 9. Wspieranie twórczości i działalności artystycznej osób poruszających się na wózkach mających problemy z poruszaniem się.
 10. Wspieranie zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i dobroczynności, ze szczególnym uwzględnieniem działania na rzecz np. programu osobistego asystenta, psa asystującego, itp.
 11. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii oraz rozwiązań w dziedzinach ważnych dla osób mających problemy z poruszaniem się.
 12. Wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i rządowych w kraju i za granicą, których celem statutowym jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 13. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 

 

 

4)        Opis głównych zdarzeń w działalności fundacji w 2010 roku:

 

Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza działało jako organizacja nieformalna od lutego 2010 roku do 25 października 2010, zaś od 26 października jako Fundacja TPSW (26.10.2010 uzyskanie KRS).

 

TPSW zaangażowało się w następujące akcje:

 

1.Akcja Dostępnej Przestrzeni Miejskiej:

a) Akcja Trakt Królewski – rampy

- 24 rampy (rok 2010)

b) Akcja krawężniki

Wskazanie kilkunastu miejsc z barierami – 75% zostało poprawione

c) Wskazywanie miejsc przyjaznych w Warszawie – zgłaszanie do niepełnosprawnik.pl

 

2.Komunikacja miejska:

a) Metro Warszawskie

- pięć spotkań z przedstawicielami władz Warszawy i Zarządu Transportu Miejskiego dotyczących udostępnienia metra osobom poruszającym się na wózkach

b) Tramwaje Warszawskie

- Konsultacje w sprawie zmian w tramwajach typu PESA

c) konferencja dotycząca komunikacji miejskiej w Warszawie (TPSW i Fundacja MaMa)

- raport o komunikacji wrzesień i listopad 2010

Na konferencji 16.11.10 była obecna Pani Prezydent Warszawy

 

3.Działalność społeczno-informacyjna:

a) Rozmowy z kandydatami na stanowisko prezydenta miasta stołecznego Warszawy:

- Wojciech Olejniczak

- Hanna Gronkiewicz-Waltz

- Czesław Bielecki

b) udział w komisjach KDS do spraw osób z niepełnosprawnością, oraz przeciwdziałania ludzkiej dyskryminacji w BPS,ul.Niecała 2

c) Imprezy, w których wzięliśmy udział:

- 2010.04.08  Konferencja MaMa & TPSW dotycząca komunikacji w Warszawie.

- 2010.05.15  Pokaz mody osób na wózkach w Gdyni.

- 2010.05.19  Targi pracy osób niepełnosprawnych Warszawa Praga.

- 2010.06.18  Warsztaty Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji w Konstancinie:

– prowadzenie warsztatów „Bariery – TPSW’, „pies asystujący, uprawnienia, przepisy”

- 2010.09.07 Konferencja Instytutu Obywatelskiego w Sali Kolumnowej w Sejmie RP:

„Niesamodzielni, kto się nimi zaopiekuje, kto za to zapłaci…”

- 2010.09.10  Festiwal Sztuki Integracji – Muzeum Niepodległości

- 2010.09.28 – 2010.10.26 Konsultacje Społeczne ‘Stare Miasto w nowej odsłonie’

- 2010.10.27 – Ursynowska wystawa sprzętu rehabilitacyjnego

- 2010.10.28 – konferencja Habitat’u w Sejmie RP „Dach nad głową” – na rzecz mieszkalnictwa, z udziałem: Piotra Stycznia, Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury, posła Tadeusza Kopcia, profesora Piotra Witakowskiego, przedstawicieli Habitat for Humanity – Anny Moskwy (prowadzącej konferencję) i Adama Króla, przedstawiciela Barki – T. Sadowskiego, Ecorysu – C. Gołębiowskiego i R. Adamskiego i innych inicjatyw społecznych. Tematyka związana z  polityką mieszkaniową  i finansowaniem mieszkalnictwa oraz prezentacjami programów i rozwiązań związanych z tematem.

- 2010.11.04 - konferencja Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w życiu osób niepełnosprawnych wczoraj i dziś. 20 lat doświadczeń. Warszawa, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.

- 2010.11.15 – pokaz filmów TPSW oraz koncert Grażyny Łapińskiej w Muzeum Niepodległości w Warszawie.

- 2010.11.16 – konferencja TPSW i MaMa dotycząca poruszania się wózkiem i z wózkiem w komunikacji i przestrzeni miejskiej.

- 2010.11.20 i 21 – akcja „Pomóżmy razem”, grupująca psy pracujące.

 

4.Filmy:

- Rondo Dmowskiego

- Jana Pawła/Jerozolimskie

- Trakt Królewski

- Stare Miasto

- Dworzec Centralny

- Dworzec Wschodni

- ZOO

5.Działalność na rzecz mieszkań wspomaganych

- opracowanie programu autorskiego

- prace na rzecz treningowego mieszkania chronionego, ul. Powązkowska 44 – plany i konsultacje

- działanie w KDS przy biurze Polityki Społecznej

6.Na rzecz asystenta osobistego na rzecz osoby niesamodzielnej

7.Działalność na rzecz dyskryminacji osób z niepełnosprawnością

- Nabycie uprawnień animatora

- Spotkania: dla studentów w BUWie, w Muzeum Narodowym z cyklu Sztuka Integracji, dla słuchaczy Centrum Kształcenia w Konstancinie

8.Działalność na rzecz propagowania psa asystującego

a) 22 pokazy psów asystujących

b) współpraca z akcją Pomóżmy Razem

c) udział w II Paradzie Labradorów w Warszawie

9.Działania na rzecz zmiany wizerunku osób z niepełnosprawnością

a) Meetingi i Happeningi z okazji:

- spotkań w CKI w Konstancinie

- Festiwalu sztuki integracji

- Akademii Czterech Łap w Łodzi

- Ośrodka w Hellenowie

- Filmy: Już czas na ostrą jazdę, Ustąp Miejsca, Prowokatorom TPSW – NIE, Na sanki

10.Prowadzenie portalu dotyczącego działalności i tematyki osób z niepełnosprawności www.tpsw.pl

 

 

5)        Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

- nie dotyczy: fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

 

6)        Odpisy uchwał zarządu fundacji:

- uchwały o powstaniu fundacji 26 Lipiec 2010 (w załączeniu)

- uchwała o powołaniu przewodniczącego rady 26 Lipiec 2010 (w załączeniu)

- umowa użyczenia lokalu mieszkalnego 27 Październik 2010 (w załączeniu)

- umowa użyczenia sprzętu komputerowego  27 Październik 2010 (w załączeniu)

 

 

7)        Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł,

 

STRUKTURA PRZYCHODÓW:

Fundacja w roku 2010 zrealizowała przychody w wysokości: 3.250,00 PLN w tym:

- przychody z działalności statutowej:        3.250,00 PLN

 

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW :

Darowizna:                                             3.250,00 PLN

W 2010 roku Fundacja TPSW nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych i nie prowadziła działalności gospodarczej.

 

 

8)        Informacje o poniesionych kosztach na:

a) realizację celów statutowych,

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),

c) działalność gospodarczą,

d) pozostałe koszty,

 

STRUKTURA KOSZTÓW:

Koszty realizacji zadań statutowych :          545,79 PLN

Koszty administracyjne:                                       548,21 PLN

- Zużycie materiałów i energii:                                               289,21 PLN

- Podatki i opłaty:                                                     250,00 PLN

W 2010 roku Fundacja TPSW nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych i nie prowadziła działalności gospodarczej.

 

 

9)        dane o:

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

- nie dotyczy

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

- nie dotyczy

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,

- nie dotyczy

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,

- nie dotyczy

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,

- nie dotyczy

 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

- Kwota na 31/12/2010:  3.163,87 PLN – Bank Millenium

 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,

- nie dotyczy

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,

- nie dotyczy

i) nabytych pozostałych środkach trwałych,

- nie dotyczy

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

- nie dotyczy

 

 

10)   Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,

- nie dotyczy

 

 

11)   Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych

 

- Na dzień 31/12/2010 Fundacja nie posiała zobowiązań podatkowych. Fundacja złożyła za 2010 rok deklarację CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O i CIT-D dnia 31/03/2011 do Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów

 

 

 

/p