Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1241Art. 33 (19 czerwca 2009)

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych1

z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 776)

tekst jednolity z dnia 18 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 92)

Art. 20a. [Pies asystujący; prawo wstępu do obiektów]


1. Osoba niepe
łnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności
publicznej,

w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej,opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynkówprzeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej.

3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

4. Warunkiem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

5. Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, może korzystać trener psa szkolonego na psa asystującego na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.

6. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 
Więcej informacji

 
 
 
* UWAGA – zmiany w Ustawie:

-rozszerzenie prawa wchodzenia do Parków Narodowych i Rezerwatów oraz na plaże i kąpieliska.

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisyno,323,67636,0,0,20130617,3,0.html