STATUT FUNDACJI TPSW

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą TPSW, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Marek Sołtys zwanym dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Alina Niewczas Zajączkowska w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36A, w dniu 26.VII 2010 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 1. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celami Fundacji są :

 1. Inicjowanie i wspieranie działań w zakresie zmiany wizerunku osób z niepełnosprawnością, szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością.
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnością ruchową zwłaszcza poruszających się na wózkach inwalidzkich, oraz wszelkim barierom (społecznym, prawno-administracyjnym, architektonicznym, itd.) dzielącym społeczeństwo na sprawnych i niepełnosprawnych.
 4. Wspieranie i prowadzenie działań w celu udostępniania miejsc i środków transportu dla osób na wózkach.
 5. Inicjowanie i wspieranie działań w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela.
 6. Wspieranie osób niepełnosprawnych, szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich w realizacji ich dążeń do samodzielnej egzystencji i odpowiedniego miejsca zamieszkania, np. program mieszkań chronionych czy dom osób poruszających się na wózkach.
 7. Inicjowanie, rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na pełne uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie, począwszy od życia codziennego, poprzez naukę i aktywizację zawodową i społeczną aż do dostępu do dóbr nauki, kultury i sztuki.
 8. Wspieranie osób niepełnosprawnych, szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich w realizacji ich działań z zakresu nauki, sportu, oświaty, kultury, rehabilitacji zawodowej i społecznej i pełnego ich uczestnictwa w tych dziedzinach.
 9. Wspieranie twórczości i działalności artystycznej osób poruszających się na wózkach mających problemy z poruszaniem się.
 10. Wspieranie zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i dobroczynności, ze szczególnym uwzględnieniem działania na rzecz np. programu osobistego asystenta, psa asystującego, itp.
 11. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii oraz rozwiązań w dziedzinach ważnych dla osób mających problemy z poruszaniem się.
 12. Wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i rządowych w kraju i za granicą, których celem statutowym jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 13. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością i ich bliskich.
 2. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie celów statutowych.
 3. Prowadzenie portalu internetowego, tworzenie filmów i audycji głównie internetowych w zakresie celów statutowych.
 4. Organizowanie, prowadzenie i promowanie: pokazów, koncertów, konkursów, happeningów i akcji związanych z tematyką osób na wózkach.
 5. Kampanie z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i technik multimedialnych na rzecz pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
 6. Działalność badawczą polegającą na przeprowadzaniu badań, sondaży, itd związanych z niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem tematyki osób poruszających się na wózkach.
 7. Działania wspierające samodzielność osób z niepełnosprawnością, (m.in. na rzecz asystenta osobistego czy psa asystenta, wyszukiwania i prezentowania rozwiązań ułatwiających życie codzienne i poruszanie się, itd.).
 8. Organizowanie wsparcia dla początkujących ,,wózkowiczów” oraz ich najbliższych.
 9. Tworzenie i prowadzenie ‘wózkowego domu’ dla osób na wózkach z programem mieszkań, opieki, pracy, rehabilitacji oraz mieszkań treningowych.
 10. Działania na rzecz mieszkań chronionych. Wspieranie działań, branie udziału w pracach na rzecz ich powstawania oraz funkcjonowania.
 11. Działalność edukacyjną i szkoleniową, tj. prowadzenie wykładów, szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, itd.
 12. Działania na rzecz turystyki i wypoczynku, oraz opracowywanie, organizowanie wyjazdów, wycieczek, wypraw, turnusów, obozów dla osób poruszających się na wózkach i mających problemy z poruszaniem się.
 13. Działania na rzecz udostępniania obiektów użyteczności publicznej i środków transportu, wskazywania barier i sposobów likwidowania ich.
 14. Działania na rzecz zmian w prawie, przepisach na różnych szczeblach administracji samorządowej i rządowej w tematyce dotyczącej osób niepełnosprawnych.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z dotacji i kontraktów państwowych.

§ 11

 1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

.

Władze Fundacji.

§ 12

 1. Organami fundacji są: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

.

Rada Fundacji.

§ 13

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z dwóch do trzech członków i zostaje powołana na dwuletnią kadencję.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada, po zatwierdzeniu przez Fundatora.
 4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (działanie na szkodę Fundacji) odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

§ 14

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15

Do zadań Rady należy:

 1. Wspieranie merytoryczne działalności Zarządu Fundacji.
 2. Przyjmowanie corocznych sprawozdań i bilansu.
 3. Opiniowanie bieżącej działalności. Wnioski winne być przedstawione na piśmie Zarządowi Fundacji.
 4. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

.

Zarząd Fundacji.

§ 17

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez fundatora. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu, powołuje swą decyzją Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady.
 2. Funkcję Prezesa można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 4. Członkowstwo w Zarządzie ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji lub śmierci członka.
 5. Zarząd Fundacji:

- opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji,

- sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

- sporządza sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.

- zajmuje się planowaniem i prowadzeniem gospodarki finansowej

- powołuje komisje, zespoły i ciała oraz określa ich zadania,

- podejmuje wszelkie uchwały nie zastrzeżone dla innych ciał,

- przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy,

- kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizacje jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej,

- rozpatruje wnioski Rady,

- ustala warunki zatrudnienia i wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenie pracowników Fundacji na warunkach określonych w art. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

- składa coroczne, pisemne sprawozdania ze swej działalności w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

§ 18

 1. Prezes Zarządu kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

.

Sposób Reprezentacji

§ 19

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo

.

Zmiana Statutu

§ 20

Zmian w statucie dokonuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

.

Połączenie z inną fundacją.

§ 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady.

.

Likwidacja Fundacji.

§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorem Fundacji będzie Zarząd.

§ 24

Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu, po zasięgnięciu opinii Rady, na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o podobnych celach zawartych w niniejszym statucie.

__________________________

MAREK SOŁTYS FUNDATOR

Warszawa, 26 lipiec 2010r.